Llogaritja e Pages Neto ne Shqiperi 2022

Kjo eshte Metoda e re e përllogaritjes e tatimit
të të ardhurave nga punesimi e hyre ne fuqi në Prill 2022 në Shqiperi.

Vendos Pagen bruto tek vendi bosh me poshte dhe shtyp butonin “llogarit pagen Neto

Vendos Pagen Bruto:

 

Sqarime:

Përqindja për Sigurimin Shendetesor:           1.70%

Përqindja për Sigurimin Shoqëror:                 9.50%

Sigurimi Shoqëror Pragu Minimal:                 32,000 *ishte 30,000 lekë

Sigurimi Shoqëror Kufiri Maksimal:               141,133 *ishte 132312 lekë

Vlera e Pagës Bruto te Patatueshme:              40,000

Pragu poshtëm per llogaritjen e tatimit:        30,000

Tatimi mbi të Ardhurat deri 50,000:             6.50%

Tatimi mbi të Ardhurat mbi 50,000:             13.00%

Tatohet me 13% Paga Bruto deri 200,000:

Tatimi mbi të Ardhurat mbi 200,000:          23.00%

Tatohet me 23% Paga Bruto mbi 200,000:  200,000 *ishte 150,000 lekë

Tatimi ne Vlere absolute per pagen bruto mbi 200,000:
22,100 tatimi deri 200mije  *ishte 15,600 lekë

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.